Bir Yazma Ketlenmesi ve Saldırganlığın Yüceltilmesi Vakasının Analizi

Yazar: Maurice Apprey

BirYazmaKetlenmesiPsike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı – İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Şimdi ve Burada – 5 –

Bir Yazma Ketlenmesi ve Saldırganlığın Yüceltilmesi Vakasının Analizi

Yazar: Maurice Apprey

Satın Almak İçin Tıklayınız.

Bir Yazma Ketlenmesi ve Saldırganlığın Yüceltilmesi Vakasının Analizi isimli bu çalışma Bay H.’in Maurice Apprey ile birlikte çıktığı zorlu psikanalitik yolcululuğunu, katillikten yazarlığa doğru yol aldığı trajik yaşam öyküsünü, ölüm-kalım mücadelesini  edebi, felsefi ve psikanalitik bir şölen tadında takip etmemizi sağlıyor. Kitap Apprey’nin Bay H.’nin analizi ve bu analizin teorik arka planını aktardığı bir bölüm ve Mine Özgüroğlu’nun Bay H.’nin analizindeki yaratıcılık ve sembol oluşumu sürecini ele aldığı ve derinlemesine ikinci bir okuma şeklinde tartıştığı bir bölümden oluşuyor.

“O zaman bu dönüm noktasında bir analist olarak benim rolüm nedir? Bilinmeyen öykünün, anlatılmamış öykünün gelişmesini kolaylaştırmam, böylece analizanın dönüşümünü nasıl yeniden yapılandıracağına karar vermesini sağlamam gerekiyor. Analizan benim hem bir  suçun hem de bir ölümden kurtarma girişimimin tanığı olmamı istediğini ima etmektedir. …

Her vaka kendine özgü zorlukları beraberinde getirir; bu nedenle her vakada daima aynı tarzda çalışmam. Ancak belirli bir kuramsal geleneğe uygun bazı vakaları tedavi ederken, sadece söz konusu geleneğe sadık kalarak çalıştığımı söyleyebilirim. Buna karşılık bir vakanın karmaşıklığı birden çok sayıda geleneği dikkatle kullanmamı gerektirdiğinde, bunu yapmaktan da kaçınmam. Bu kitapta sunulan vaka ikinci duruma iyi bir örnek oluşturmaktadır. Şimdi gelin, evrimiyle hepimizde saygı uyandıran ve bize emanet edildiğinde kendimizi ayrıcalıklı hissettiren insan zihnini kutlamak üzere bana katılın.”

Maurice Apprey

“Bay H. yas duygularıyla temas etmeye, kaybettikleriyle, geçmişiyle vedalaşmaya başladı. Bu sürece giderek daha fazla simgeleştirme ve yaratıcılık eşlik etmeye başladı. Elbette bu süreç, düz bir çizgi şeklinde ilerlemedi. İleri geri hareketlerle, iniş çıkışlarla devam etti. Böylece analizan gaddar babasına boyun eğmek yerine Apprey’den güç alarak kararlı ve otoriter baba ve tek eşli bir koca olarak işlevini yerine getirecek duruma gelmeye başladı. Bir baba ya da koca olarak ne yapacağını onun yerine tanrıların belirlemediği bir yaşam vardı artık önünde.”

Mine Özgüroğlu

İçindekiler

Sunuş

Editörün Önsözü: Uzun İnce Bir Yol…

Teşekkür

BİRİNCİ KISIM    Bir Yazma Ketlenmesi ve Saldırganlığın Yüceltilmesi Vakasının Analizi

Vaka Sunumu

GİRİŞ Psikanalizde Bütünleyici Yaklaşım Düşüncesine Bir Anıştırma

ÖNSÖZ Eksen Olarak Heinz Hartmann’dan Üç Pasaj

BİRİNCİ BÖLÜM

Önbilgi

Tanıtıcı Açıklama

Aile Öyküsü (Geçmiş ve Şimdiki Zaman) ve Kişisel Öykü

Tanıyla İlgili Bazı Düşünceler

İKİNCİ BÖLÜM Yazabilmek İçin Görüngüsel  Babanın  Öldürülmesi: Analizin İlk Yılındaki Süreç

(a)    Boyunduruk Altındaki Kendilik İçin Güvenli Bir Ortam Sağlanması

(b)    Analizana Korkulan Babayla Yüzleşmesi ve Ondan Ayrışması Amacıyla Analiz İçinde Güç ve Yer Verilmesi

(c)    Sağ Kalabilmek İçin Görüngüsel Babanın Öldürülmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Analizin İkinci Yılındaki Süreç

Analiz Sürecindeki Aşamalar

(a) Annesinin ve Diğerlerinin Öldürülmesine Tanık Olarak Analist

(b) Ölüm Yerinden Kurtarma Girişimine Tanık Olarak Analist

(c) Analistin Ölüme Tanık Olmasını İstemekle Kurtarmaya  Tanık Olmasını İstemek Arasındaki Örtüşme ve Uzlaşma:    Annenin Fiziksel Ölümünün ve Psikolojik İşlev Olarak Geri Dönüşünün Kabul Edilmesi

(d) Annenin Bir Psikolojik İşlev Olarak Geri Dönüşü Sadece Bir  Önsezidir: Hayaletin Üç Belirgin Görünümde Geri Dönüşü

(e) Analizanın Ensest Olarak Dramatize Edilen Olumlu Oidipus Nitelikli Çabalarının Sonuçlanması

(f) Ensest Nitelikli Oidipal Arzuların Dramatizasyonundan   İçgüdüsel Eğilimlerin Simgeleştirilmesine

(g) Görünmez Anne Olan Analistten Barınak ve  Yön Sağlayan Yatak Arkadaşı Olan Analiste Giden Yol  (h) Eşinin Gerçek Yatak Arkadaşı Olarak Yerini Bulması  ve Babasının Kansız Biçimde Silahsızlandırılması

Şimdiye Kadar Yaşanan Aktarımda    Güçlenme Sürecinin İzlediği Yol

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Klein Sonrası Bir Görüngüsel Yorum: Genital Haznenin Göz Kamaştırıcılığı Sadece Anal Hazneye Götüren Bir Tuzaktır. Analizan Anne Klaustrumundan  Kaçışını Nasıl Simgeleştirilecek ve Gerçekleştirecek?

BEŞİNCİ BÖLÜM Lacancı Bir Yaklaşım: İnsanın Babası Katil Olunca Oidipus Nitelikli Mücadeleyi Halletmek İçin Onunla Nasıl Özdeşleşebilir?

ALTINCI BÖLÜM Persephone Efsanesi ve Olumsuz Oidipus Karmaşası

YEDİNCİ BÖLÜM Kendiliğin Yeniden Yapılanması

Kararlı Bir Çıkış

SEKİZİNCİ BÖLÜM Kuşak Aşkın Hayaletlenme

DOKUZUNCU BÖLÜM Baştan Çıkarma Kurallarının Evrensel Yasadan Ayrılması

Oyunun Kurallarının Evrensel Yasadan Ayrılması: İlişkiye Gerileyici Bir Dönüş ve İkinci Kez Sonlandırma Çabası

1. Pasaj: “Beni Terketme” ya da Nesne Kaybından Korku

2. Pasaj: “Beni Aşağılama ve Beni Terk Etme”:    Megalomani mi Yorumlanmalı Yoksa Empati mi Gösterilmeli

3. Pasaj: Analizanın Seçenekleri Bulunduğu Yanılsamasına Ortak Olmayı Reddediyorum

4. Pasaj: “Beni Hırsızlık Yaparken Yakaladıkları İçin Minnettarım”

5. Pasaj: Güç Yanılsaması ve Edilgenliğin Bir Hile Olarak Kullanılması

6. Pasaj: Ayrılma

7. Pasaj: Ayrılış İçin Analistin Bir Tazminat Ödemesi Gerekiyor

8. Pasaj: Analizan Analistin Çalışması İçin Tazminat Ödeyecek

Özet

ONUNCU BÖLÜM Tekrar Öldürme Dürtüsünün    Simgeleştirilmesi

I. Tarihteki Olaylardan Bir Tarih Duygusuna

II. Psikanaliz Süreci

A. Deneyim Bölümü: Bir Şey “Bizi Düşünmekten Alıkoyuyor”

B. Üzerine Düşünme Bölümü: Önemli Bir Yorum

C. Dönüşüm Bölümü: Siyah İpliklerden Beyaz Bir Kumaş Dokumak

Son Sözler

ON BİRİNCİ BÖLÜM Prolepsis – Sahneye Konmuş    ve Engellenmiş

Dürüstlüğün Riski ve Risk Altındaki Dürüstlük

Edilgen ve Etkin Faillik Üzerine Bir Seans

Etkin Failliğin Eşiğinde Bir Seans

Ara Durakların Bir Gelişim Çizgisi: Edilgenlik Failliğinden Etkin Faillik Eşiğine Geçiş

Analizanın Edilgenlikten Etkinliğe Geçiş Konusunu İncelediği ve    Şiir Çalışmasını Analiz  Çalışmasıyla Bütünleştirdiği Bir Seans

ON İKİNCİ BÖLÜM Zihin ve Deneyimin Yapısı, Fiziksel Ayrışma Sürecinde Ölü Bedenlerin Yeni Unsurlar Olarak Yeniden Oluşturulması

A. Zihnin Yapısı: Yapıyı Yeniden Oluşturmalı mı?

B. İçsel Zaman Bilinci ve İçsel Ebeveyn Varlığına Ait Yapılarla İlgili Pasajlar

Tekerlekli İskemledeki Kadın: Kendi Kendine Sabotajın Temsil ve İfade Edilmesi

Tekerlekli İskemledeki Kadın: Bu Kadın Hakkındaki Düşünceler ve Onun Zedelenmiş ve Zedeleyici İçsel Babadan İçsel Zaman Bilincinin İki Biçimi Olarak Ayrışması

Zamanı Yenme İsteği İle Hareketsiz Kalma ya da İmkânsız Projeler Dünyasında Takılıp Kalma Durumundan  Amaç ve Yön Veren Bir Analitik Zaman Dünyasına Geçiş

C. Birbirinden Ayrı ve Süreklilik Şeklinde İki Referans Alanı: Bir Dondurulmuş Unsurdan Çoğul Deneyim Yapılarına Geçiş

GECİKMELİ ÖNSÖZ Eksen Niteliğindeki Üç Pasajdan Geçen Sarmal Yol

GÖRÜNGÜBİLİMLE İLGİLİ EK Klinik İncelemede Yapılanmayı Sağlayan Bir Derinlik Boyutuna Doğru

1. Tortu: A1, B1, C1, D1 164

2. Bedensellik: A2, B2, C2, D2 164 3. Tekrarlama: A3, B3, C3, D3 165 4. İleriye Uzanma: A4, B4, C4, D4  5. Özgürleşme: A5, B5, C5, D5 167

Kaynakça

İKİNCİ   KISIM    Öldürmekten    Yaratıcılığa…  Mine Özgüroğlu

Yas’tan Yaratıcılığa

Ölümün ve Öldürmenin Kıyısında

Ölmeden-Öldürmeden

Aktarım Karşıaktarım: Sana Güvenmek İstiyorum

Baba Gerçekten Öldüğünde

Analiz Sonlanırken: “Öldürme ve Yaratma”

10 Yıl Sonra

Son Söz…

Kaynakça

Dizin